I better Shut Up

یکشنبه 23 اسفند 1394 ساعت 07:04

گفت من آدم شادی ام اما شاد بودن اینجا از من انرژی زیادی می گیره چون دور و برم پر از سدنس هست.

گفتم این شهر نیاز به یه ساحل داره.

گفت من تابستون ها می رم این دریاچه شنا می کنم.

گفتم is it safe to swim?

گفت : I will safe you

گفتم: i dont need you

من می شد خوشبخت تر باشم. خوشبخت تر هم شاید نه. می شد لااقل کمی، کمی راحت تر زندگی کنم. اگه ؟ اگه زبونم به این درازی نبود....