یکشنبه 22 فروردین 1395 ساعت 05:15
شاید مسخره باشم. ولی اون قسمتی که ناز/نین بنیادی بازی کرده رو چند بارپشت هم دیدم. بهش افتخار کردم. اون لهجه ی بریتیش عاایش. موهای مشکیش. قیافه ی کاملن ایر/انیش. شیکیش. همه چیش. چقدر خوشم می یاد ازش.